Meny

Behandlernettverket

Behandlere godkjennes basert på følgende kvalitetskriterier.

 

Faglige kvalifikasjonskriterier:

1. Alle webinar som er lagt ut av IHS må være gjennomført og bestått *

Dessuten vurderes:

2. Behov i aktuelle geografiske område.

3. Andre krav som vektlegges, men ikke er absolutte, er som følger:

• Autorisert idrettsfysioterapeut/ idrettslege NIMF/ legespesialist

• Gjennomført Idrettsmedisinsk grunnkurs trinn 1 og 2

• Klinisk ernæringsfysiolog (absolutt krav)

• Klinisk psykolog (absolutt krav)

• Relevant erfaring og formalkompetanse

• Komplikasjoner / infeksjoner

• Oppfølging av pasienter

• Pasienttilfredshet

• Spesialistkonsultasjoner skal utføres innen 2-5 virkedager fra bestilling

• Fysioterapi, MT, kiropraktor og psykologtjenester skal utføres innen 2-5 virkedager etter bestilling

• Epikrisetid innen 7 dager

• Journalføring ihht. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1385

• Systemkvalitet (Internkontroll og ISO)

• Kirurg må være spesialist i kirurgi (absolutt krav)

• Behandlere må ha offentlig autorisasjon som helsepersonell

• Behandlere må jobbe etter prinsippene om aktiv rehabilitering og ha egnede fasiliteter. Beskrivelse og bilder legges ved

* webinarene finner du her under "Min opplæring":

 

Hvordan søke for å bli med i behandlernettverket? 

Her er link til elektronisk søknadskjema https://qlz.no/quest.asp?code=7aiccg105748  (må kopieres inn i nettleseren). 

 

Søknad, CV som også inneholder en oversikt over idrettsmedisinsk praksis og autorisasjon sendes til bs@idrettshelse.no etter at webinarene er gjennomført og bestått.

 

Tilgjengelighet mv.:

• Hvis søkeren tilfredsstiller de faglige kvalifikasjonskriteriene gjennomføres en tilgjengelighetsvurdering i forhold til geografisk dekning, kapasitet og etterspørsel

• For å sikre at det er attraktivt å være tilknyttet behandlernettverket til Idrettens Skadetelefon samt at behandlere i nettverket får tilstrekkelig volum til å kunne videreutvikle sin kompetanse, inkluderer Idrettens Helsesenter bare flere behandlere innen samme geografiske område ved ytterligere behov for kapasitet

• Idrettens Helsesenter har sykehuskonsesjon (Idrettens sykehus) gitt av Helse og Omsorgsdepartementet. For å sikre utøverne tilgang til operative inngrep utført på sykehus av spesialister innen idrettsmedisin, skal Idrettens Sykehus prioriteres som første valg så lenge kvaliteten er beste praksis