Skadetelefonen / Behandlernettverket

Behandlere godkjennes basert på følgende kvalitetskriterier:

Faglige kvalifikasjons kriterier:

1. Alle webinar som er lagt ut av IHS må være gjennomført og bestått 


Dessuten vurderes:

2. Behov i aktuelle geografiske område.

 • Hvis søkeren tilfredsstiller de faglige kvalifikasjons kriteriene gjennomføres en tilgjengelighets vurdering i forhold til geografisk dekning, kapasitet og etterspørsel.
 • For å sikre at det er attraktivt å være tilknyttet behandlernettverket til Idrettens Skadetelefon samt at behandlere i nettverket får tilstrekkelig volum til å kunne videreutvikle sin kompetanse, inkluderer Idrettens Helsesenter bare flere behandlere innen samme geografiske område ved ytterligere behov for kapasitet.
 • Idrettens Helsesenter har sykehus konsesjon (Idrettens sykehus) gitt av Helse og Omsorgs departementet. For å sikre utøverne tilgang til operative inngrep utført på sykehus av spesialister innen idrettsmedisin, skal Idrettens sykehus prioriteres som første valg så lenge kvaliteten er beste praksis.

3. Andre krav som vektlegges, men ikke er absolutte, er som følger:

 • Autorisert idrettsfysioterapeut/ idrettslege NIMF/ legespesialist
 • Gjennomført Idrettsmedisinsk grunnkurs trinn 1 og 2
 • Klinisk ernæringsfysiolog (absolutt krav)
 • Klinisk psykolog (absolutt krav)
 • Relevant erfaring og formalkompetanse
 • Komplikasjoner / infeksjoner
 • Oppfølging av pasienter
 • Pasient tilfredshet
 • Spesialist konsultasjoner skal utføres innen 2-5 virkedager fra bestilling
 • Fysioterapi, MT, kiropraktor og psykologtjenester skal utføres innen 2-5 virkedager etter bestilling
 • Epikrisetid innen 7 dager
 • Journalføring ihht. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1385
 • System kvalitet (Internkontroll og ISO)
 • Kirurg må være spesialist i kirurgi (absolutt krav)
 • Behandlere må ha offentlig autorisasjon som helsepersonell
 • Behandlere må jobbe etter prinsippene om aktiv rehabilitering og ha egnede fasiliteter. Beskrivelse og bilder legges ved


Hvordan søke for å bli med i behandlernettverket? 

Her er link til elektronisk søknadskjema

Søknad, CV som også inneholder en oversikt over idrettsmedisinsk praksis og autorisasjon sendes til bs@idrettshelse.no etter at webinarene er gjennomført og bestått.

Her er link til webinarDitt brukernavn må være din e-postadresse.


Prioritering av behandlere i behandlernettverket til Idrettens skadetelefon

Når en skade meldes vil den bli vurdert av en av våre spesialister. Hvem som blir valgt avhenger av type problemstilling. Våre spesialister bruker tabellen med nivåer nedenfor hvis det skal prioriteres mellom yrkesgrupper. 

Skadetelefonen prioriterer behandlere som er ajour med alle fagwebinar og den årlige kvalitetsundersøkelsen, samt deltakere på IHS sin årlige behandlernettverksseminar og Skadefri ambassadører.

Ved enkelte problemstillinger vil også tilgjengelighet lokalt spille inn. Vi gjør oppmerksom på at man via Idrettens skadetelefon vil kunne komme i kontakt med våre spesialister for å diskutere en skade eller sykdom.


PrioritetLegeBehandler
Nivå 1Spesialitet & Idrettslege NIMF & IHS WebinarFysioterapeut/MT & godkjent spesialist eller idrettssfysio FIFA & IHS Webinar
Nivå 2Spesialitet & Idrettsmed. kurs & IHS WebinarFysioterapeut/MT & Idrettsmed. kurs & IHS Webinar
Nivå 3Lege, LIS-lege & Idrettsmed. kurs & IHS WebinarFysioterapeut/MT & IHS Webinar
Nivå 4Lege i turnus & idrettsmed. kurs & IHS WebinarAnnen offentlig godkjent behandler & fagidretts spesifikk spesialisering

Vi prioriterer fysioterapeuter mht rehabilitering av pasienter med idrettsskader fordi:

 1. Fysioterapi har aktiv rehabilitering som en viktig del av grunnutdannelsen
 2. Fysioterapi har etablert etter- og videreutdanning innen idrettsfysioterapi og aktiv rehabilitering
 3. Fysioterapi har godkjent spesialist ordning, inkl. spesialist i Idrettsfysioterapi FIFA
 4. Fysioterapi faget er forankret i naturvitenskaplig forskning og driver forskning på blant annet aktiv rehabilitering. Mange fysioterapeuter har PhD og jobber i norske, internasjonalt renommerte,  forskningsmiljøer rettet mot forebygging av idrettsskader og aktiv rehabilitering