Rehabilitering

Våre offentlige rehabiliteringstilbud.

Presentasjon av innhold

Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra tl mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Målet med tiltaket er å forbli i arbeid eller kunne komme i arbeid. Ved oppstart blir det gjennomført en kartlegging, og på bakgrunn av denne blir det utarbeidet en individuell tilpasset mål- og aktivitetsplan. Tiltaket videre består av daglig funksjonsfremmende trening, veiledningssamtaler, grupper, undervisning og aktiviteter på arbeidsplassen.

Dersom du ønsker å benytte deg av tilbudet ta kontakt med ditt lokale NAV kontor. Finn ditt lokale NAV. Det er Nav Tiltak som betaler for rehabiliteringen i sin helhet, ingen egenandel.

Intensitet i tilbudet

Tiltaket er på inntil 30 timer i uken, minimum 12 timer per uke. Varigheten er som hovedregel inntil 6 uker, men med mulighet til forlengelse til maksimalt 12 uker. Timeantallet og varighet tilpasses individuelt. Tiltaket kan kombineres med gradert arbeid.

Inntakskriterier

Arbeidsrettet rehabilitering tilbys sykmeldte arbeidstakere og personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt. Tilbudet er også til personer uten arbeidsforhold med nedsatt arbeidsevne.

Fasiliteter

Vi holder til i nye lokaler på i Ekebergveien 101 på  Ekeberg i Oslo med umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon. 

Bemanning

Du vil møte et tverrfaglig team bestående av fysioterapeuter, idrettspedagoger, coacher, jobbveieler, psykologer, leger og ernæringsveiledere.

Last ned brosjyre her (PDF).

Presentasjon av innhold

Tiltaket er for deg som har følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og/ eller har blitt hjerteoperert. Målet er å kartlegge funsjonsnivået, gi informasjon og veiledning samt lage en plan for pasientens rehabiliteringsprosess i samråd med pasient og aktuelle aktører i kommunen.

Intensitet i tilbudet

I hovedsak oppmøte hver dag over en arbeidsuke, men blir individuelt tilpasset.

Inntakskriterier

Du må være over 18 år og i målgruppen for tilbudet.

Sykehus kan henvise direkte til oss. Lege, manuellterapeut eller kiropraktor kan henvise via RKE (Regional koordinerende enhet).

Kontaktinformasjon til RKE

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk via Norsk Helsenett til regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. Søk i det nasjonale adresseregisteret og skriv "RKE". Da finner du RKE.
Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningen skal inneholde alle punktene i "Sjekkliste for henvisning" under.


Til adresseregisteret

Dersom det ikke er mulig å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes via Digipost til adressen regional.koordinerende.enhet#V12C

eller på papir til:

Regional koordinerende enhet (RKE)
 v/Sunnaas sykehus HF
 Bjørnemyrveien 11
 1453 Bjørnemyr

Sjekkliste for henvisning 

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
   - Hvilken effekt hadde tiltakene?
   - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
   - Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges.  

Les mer om hvordan henvise til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten her.


Se informasjonsfilm her om henvisning:

Henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten - YouTube

Informasjonsfilm om henvisning til rehabilitering med engelsk tekst - YouTube

Egenandel

Helse- Sørøst dekker rehabiliteringen, du må kun betale gjeldende egenandel for helsetjenesten.

Fasiliteter

Vi holder til i nye lokaler i Ekebergveien 101 på Ekeberg i Oslo med umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon. 

Bemanning

Du vil i løpet av behandlingstilbudet møte lege, fysioterapeut, samt psykolog og andre faggrupper ved behov.

Last ned brosjyre her (PDF).


Presentasjon av innhold

Tilbud om rehabilitering gis fortrinnsvis i senfase 1 eller 2a etter sykehusopphold, samt senere i forløpet avhengig av sykdomsutviklingen. Målet er at rehabiliteringen skal bidra til best mulig funksjonsnivå og varig livsstilsendring, samt økt deltakelse i arbeid og utdanning. Kartleggingskonsultasjoner gjennomføres av lege og fysioterapeut ved oppstart. Videre rehabilitering innebærer faste gruppetreningstimer, veilidning av fysioterapeut og gruppeundervisning.

Intensitet i tilbudet

Rehabiliteringen er et gruppebasert dagtilbud. Varighet 12 uker.

Inntakskriterier

Du må være over 18 år og i målgruppen for tilbudet.

Sykehus kan henvise direkte til oss. Lege, manuellterapeut eller kiropraktor kan henvise via RKE (Regional koordinerende enhet).

Kontaktinformasjon til RKE

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk via Norsk Helsenett til regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. Søk i det nasjonale adresseregisteret og skriv "RKE". Da finner du RKE.
Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningen skal inneholde alle punktene i "Sjekkliste for henvisning" under.


Til adresseregisteret

Dersom det ikke er mulig å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes via Digipost til adressen regional.koordinerende.enhet#V12C

eller på papir til:

Regional koordinerende enhet (RKE)
 v/Sunnaas sykehus HF
 Bjørnemyrveien 11
 1453 Bjørnemyr

Sjekkliste for henvisning 

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
   - Hvilken effekt hadde tiltakene?
   - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
   - Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges.  

Les mer om hvordan henvise til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten her.


Se informasjonsfilm her om henvisning:

Henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten - YouTube

Informasjonsfilm om henvisning til rehabilitering med engelsk tekst - YouTube

Fasiliteter

Vi holder til i nye lokaler i Ekebergveien 101 på Ekeberg i Oslo med umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon. 

Bemanning

Du vil i løpet av behandlingstilbudet møte lege, fysioterapeut, kardiolog, psykolog og klinisk ernæringsfysiolog.

Last ned brosjyre her (PDF).

Presentasjon av innhold

Kartleggingen er for personer over 18 år med fibromyalgi, myofascielle smerter, langvarige nakkesmerter og/eller langvarige ryggsmerter.

Hensikten er å kartlegge funksjons- og arbeidsevne, samt gi informasjon og veiledning i forhold til egen helse.

Den tverrfaglige kartlegging gjennomføres av lege, fysioterapeut og attføringskonsulent. Ved behov brukes psykolog, coach, klinisk ernæringsfysiolog eller andre faggrupper som en del av kartleggingen.

Plan for videre oppfølging vil utarbeides i samråd med pasient og aktuelle aktører i kommunen. 

Intensitet i tilbudet

I hovedsak oppmøte hver dag over en arbeidsuke, men vil bli individuelt tilpasset.

Inntakskriterier

Du må være over 18 år og i målgruppen for tilbudet.

Sykehus kan henvise direkte til oss. Lege, manuellterapeut eller kiropraktor kan henvise via RKE (Regional koordinerende enhet).

Kontaktinformasjon til RKE

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk via Norsk Helsenett til regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. Søk i det nasjonale adresseregisteret og skriv "RKE". Da finner du RKE.
Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningen skal inneholde alle punktene i "Sjekkliste for henvisning" under.


Til adresseregisteret

Dersom det ikke er mulig å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes via Digipost til adressen regional.koordinerende.enhet#V12C

eller på papir til:

Regional koordinerende enhet (RKE)
 v/Sunnaas sykehus HF
 Bjørnemyrveien 11
 1453 Bjørnemyr

Sjekkliste for henvisning 

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
   - Hvilken effekt hadde tiltakene?
   - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
   - Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges.  

Les mer om hvordan henvise til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten her.


Se informasjonsfilm her om henvisning:

Henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten - YouTube

Informasjonsfilm om henvisning til rehabilitering med engelsk tekst - YouTube

Fasiliteter

Vi holder til i nye lokaler i Ekebergveien 101 på Ekeberg i Oslo med umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon.

Bemanning

Det jobber leger, fysioterapeuter, idrettspedagoger, coacher, psykologer og klinisk ernæringsfysiolog i tilbudet.    

Last ned brosjyre her (PDF).


Presentasjon av innhold

Rehabiliteringen er for personer med fibromyalgi, myofascielle smerter, langvarige nakkesmerter og/eller langvarige ryggsmerter.

Rehabiliteringen innebærer veiledet fysisk trening, undervisning og samtaler. Det vil gis innføring i ulike mestringsstrategier tilpasset den enkeltes situasjon.

Målet er at rehabiliteringen skal bidra til best mulig funksjonsnivå og varig livsstilsendring for pasienten, samt økt deltakelse i arbeid og utdanning. 

Tilbudet er gruppebasert med individuell oppfølging. Den enkelte får individuelt tilpasset rehabiliteringsprogram med utgangspunkt i henvisning og kartlegging.

Intensitet i tilbudet

Rehabiliteringen gis som dagtilbud  inntil 3 timer per dag i inntil 4 uker med mulighet for forlengelse.

Inntakskriterier

Du må være over 18 år og i målgruppen for tilbudet.

Sykehus kan henvise direkte til oss. Lege, manuellterapeut eller kiropraktor kan henvise via RKE (Regional koordinerende enhet).

Kontaktinformasjon til RKE

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk via Norsk Helsenett til regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. Søk i det nasjonale adresseregisteret og skriv "RKE". Da finner du RKE.
Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningen skal inneholde alle punktene i "Sjekkliste for henvisning" under.


Til adresseregisteret

Dersom det ikke er mulig å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes via Digipost til adressen regional.koordinerende.enhet#V12C

eller på papir til:

Regional koordinerende enhet (RKE)
 v/Sunnaas sykehus HF
 Bjørnemyrveien 11
 1453 Bjørnemyr

Sjekkliste for henvisning 

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
   - Hvilken effekt hadde tiltakene?
   - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
   - Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges.  

Les mer om hvordan henvise til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten her.


Se informasjonsfilm her om henvisning:

Henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten - YouTube

Informasjonsfilm om henvisning til rehabilitering med engelsk tekst - YouTube

Fasiliteter

Vi holder til i nye lokaler i Ekebergveien 101 på Ekeberg i Oslo med umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon.

Bemanning

Det jobber leger, fysioterapeuter, idrettspedagoger, coacher, psykologer og klinisk ernæringsfysiolog i tilbudet. 

Last ned brosjyre her (PDF).Presentasjon av innhold

Målsettingen er å hjelpe deg til bedre helse og livskvalitet gjennom varig livsstilsendring. Hovedsakelig gruppebasert, med individuell oppfølging etter behov.

Intensitet i tilbudet

Dette er et dagtilbud på totalt 30 uker, fordelt slik; 12 uker a 3 ganger per uke, deretter 6 uker a 2 ganger per uke og til slutt 12 uker a 1 gang per uke. 

Etter dette vil det bli oppfølging md oppmøte 1 gang per måned i 10 av årets 12 måneder i inntil 4 år.

Inntakskriterier

Tilbudet er til deg som er mellom 18- 65 år med BMI høyere enn 40 (evt. høyere enn 35 med tilleggs sykdommer) og sogner til Helseregion Helse Sør- Øst.

Fastlegen skal henvise via ditt nærmeste helseforetak hvor det blir gjort en vurdering før henvisningen videresendes. 

Det er Helse Sør- Øst som dekker rehabiliteringen, du må kun betale gjeldende egenandel for helsetjenesten.

Les mer om hvordan henvise til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten her.

Fasiliteter

Vi holder til i nye lokaler i Ekebergveien 101 på Ekeberg i Oslo, i umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon. 

Bemanning

Du vil i løpet av behandlingstilbudet jevnlig møte psykolog, ernæringsfysiolog, lege og idrettspedagog.

Last ned brosjyre her (PDF).

Presentasjon av innhold

Rehabiliteringen er for barn og ungdom med fedme iso KMI på 35 eller høyere, og minst en forelder/ foresatte må kunne delta under hele oppholdet. Målet er at rehabiliteringen skal bidra til varig livsstilsendring samt vektstabilisering/ vektreduksjon for best mulig helse- og funksjonsnivå. Her inngår fysisk aktivtet, undervisning, kartlegging og planlegging for videre arbeid med en helsefremmende livsstil. Rehabiliteringen er tverrfaglig og gis som dagtilbud og er gruppebasert med individuell tilpasning ved behov. 

Intensitet i tilbudet

Vi starter opp ny gruppe i september hvert år. Den første måneden er intensiv hvor vi møtes på ettermiddager. Deretter systematisk månedlig oppfølging i 2 år.

Oppfølgingen skjer i tett samarbeid med lokale aktører.

Inntakskriterier

Du må være under 18 år med fedme iso KMI 35 eller høyere og minst en forelder/ foresatt må kunne delta. Ditt nærmeste helseforetak kan henvise direkte til oss. Lege og helsesykepleier kan sende henvisning til RKE hvor det blir gjort en vurdering før henvisning blir sendt videre.

Ta evt kontakt med Helse SørØst sin informasjonstelefon for rehabilitering 800 300 61.

Det er Helse- Sørøst som dekker rehabiliteringen, etter fylte 16 år må du betale gjeldende egenandel for helsetjenesten.

Les mer om hvordan henvise til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten her.

Fasiliteter

Vi holder til i nye lokaler i Ekebergveien 101 på Ekeberg i Oslo med umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon. 

Bemanning

Du vil i løpet av behandlingstilbudet møte lege, klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, fysioterapeut og idrettspedagog.

Last ned brosjyre her (PDF).