Om oss / Brukerutvalg

IHS har et brukerutvalg. Brukerutvalget er et rådgivende organ for ledelsen i Idrettens Helsesenter.


Målet med brukerutvalget er å styrke pasienters og pårørendes stilling og innflytelse ved å skape gjensidig tillitt og forståelse gjennom dialog og brukermedvirkning. Sikre best mulig behandlingstilbud for våre pasienter. Brukerutvalget er et rådgivende organ for ledelsen i Idrettens Helsesenter AS (IHS). Brukerutvalget viktigste oppgaver er å være med på å utforme og kvalitetssikre tjenestetilbudet til pasientene. Brukerutvalget skal ta utgangspunkt i gjeldende lover, forskrifter og interne retningslinjer som relaterer seg til pasienter og pårørendes roller i dagens helsetjeneste. Oppgaver kan initieres av utvalgets medlemmer, ledelsen i selskapet og eksternt hold. Utvalget kan på eget initiativ invitere representanter fra de ulike nivåene i IHS. IHS har ett brukerutvalg for hele virksomheten. 


Brukerutvalgets mandat:

  • Være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbudet til pasientene
  • Arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, sosial status, sykdom/diagnose og  funksjonshemming
  • Arbeide for god samhandling på tvers av tjenester i IHS
  • Bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivåer i organisasjonen
  • Ta initiativet til å fremme saker av betydning for pasienter og pårørende
  • Bidra med brukermedvirkning til prosjekter, råd og utvalg som oppnevnes av IHS
  • Ikke behandle enkeltsaker (pasientsaker), men behandle generelle saker som berører flere brukere


Kontaktpersoner:
Hanne Skinnarland Thorsrud - Brihs2@idrettshelse.no
Odd Gunnar Bjørung - Brihs1@idrettshelse.no
John Uriksen - BrihsFfo@idrettshelse.no