Om oss / Faktaark

Informasjon om Idrettens Helsesenter og Idrettens Skadetelefon.

Idrettens Helsesenter (IHS) skal sørge for et best mulig behandlingstilbud for idrettsutøvere

IHS er et heleid datterselskap av Norges Fotballforbund.

 • IHS ble opprettet i 2009 for å sikre et best mulig idrettsmedisinsk behandlingstilbud med idrettsutøveren i sentrum
 • Formålet er å bidra til økt deltagelse i idrett og arbeid
 • IHS er idrettens eget sykehus som skal sikre utøvere hjelp uavhengig av kompetanse og kapasitet hos andre
 • IHS skal ta et samfunnsansvar ved å stille kompetanse til disposisjon også utenfor idretten
 • For å sikre idrettsutøvere tilgang til kvalitetssikret kompetanse på idrettsmedisin har selskapet etablert Idrettens Skadetelefon

Idrettens Skadetelefon gir råd om forebygging og behandling til alle, og bestiller utredning og behandling 

Idrettens Skadetelefon er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin.

 • Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet
 • Skadetelefonen gir råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader, basert på beste praksis innen idrettsmedisin
 • Skadetelefonen gir råd uavhengig av om skaden dekkes av forsikringen eller ikke
 • Skadetelefonen betjenes av fysioterapeuter - andrelinje er legespesialister
 • Åpningstid: alle dager 0900 – 2100
 • Skadetelefonen bestiller utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlernettverk
 • Forsikringsselskapet foretar utbetalingen
 • Skadetelefonen bistår per april 2016 utøvere i 17 særforbund + alle barn under 13år
 • Fakta om skadetelefonen siden 2010:
  • Ca. 230.000 telefonsamtaler
  • Ca. 43.000 forsikringssaker
  • 7 skriftlige pasientklager, hovedsakelig knyttet til forsikringsvilkår og valg av behandlingssted

Et behandlernettverk er etablert for å sikre kvaliteten på behandlingen

Utredningen og behandlingen bestilles i et faglig kvalitetssikret behandlernettverk.

 • Idrettens Helsesenter knytter til seg og kvalitetssikrer de enkelte behandlerne som deltar i nettverket, ikke klinikkene som sådan
 • Ca. 400 leger og behandlere over hele landet – fordelt på alle fylker – inngår i nettverket
 • Alle fagpersonene følges opp årlig

Behandlere godkjennes basert på følgende kvalitetskriterier

Faglige kvalifikasjonskriterier:

1. Alle webinar som er lagt ut av IHS må være gjennomført og bestått*
2. Deltakelse på årlig fagseminar arrangert av Idrettens Helsesenter

Dessuten vurderes:
3. Behov i aktuelle geografiske område.
4. Andre krav som vektlegges, men ikke er absolutte, er som følger:

 • Autorisert idrettsfysioterapeut/ idrettslege NIMF/ legespesialist
 • Gjennomført Idrettsmedisinsk grunnkurs trinn 1 og 2
 • Klinisk ernæringsfysiolog (absolutt krav)
 • Klinisk psykolog (absolutt krav)
 • Relevant erfaring og formalkompetanse
 • Komplikasjoner / infeksjoner
 • Oppfølging av pasienter
 • Pasienttilfredshet
 • Spesialistkonsultasjoner skal utføres innen 2-5 virkedager fra bestilling
 • Fysioterapi, MT, kiropraktor og psykologtjenester skal utføres innen 2-5 virkedager etter bestilling
 • Epikrisetid innen 7 dager
 • Journalføring ihht. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1385
 • Systemkvalitet (Internkontroll og ISO)
 • Kirurg må være spesialist i kirurgi (absolutt krav)
 • Behandlere må ha offentlig autorisasjon som helsepersonell
 • Behandlere må jobbe etter prinsippene om aktiv rehabilitering og ha egnede fasiliteter. Beskrivelse og bilder legges ved.

*webinarene finner du her under "Min opplæring":
https://learn.didac.no/idrettshelse/UserRegistration/CreateUserRegistration?registrationId=f0e5541b-1b17-47b6-b2f3-e618fbbfb09b

Hvordan søke for å bli med i behandlernettverket? 

Her er link til elektronisk søknadskjema https://qlz.no/quest.asp?code=7aiccg105748

Søknad, CV som også inneholder en oversikt over idrettsmedisinsk praksis og autorisasjon sendes til bs@idrettshelse.no etter at webinarene er gjennomført og bestått.

Tilgjengelighet mv.:

 • Hvis søkeren tilfredsstiller de faglige kvalifikasjonskriteriene gjennomføres en tilgjengelighetsvurdering i forhold til geografisk dekning, kapasitet og etterspørsel
 • For å sikre at det er attraktivt å være tilknyttet behandlernettverket til Idrettens Skadetelefon samt at behandlere i nettverket får tilstrekkelig volum til å kunne videreutvikle sin kompetanse, inkluderer Idrettens Helsesenter bare flere behandlere innen samme geografiske område ved ytterligere behov for kapasitet
 • Idrettens Helsesenter har sykehuskonsesjon (Idrettens sykehus) gitt av Helse og Omsorgsdepartementet. For å sikre utøverne tilgang til operative inngrep utført på sykehus av spesialister innen idrettsmedisin, skal Idrettens Sykehus prioriteres som første valg så lenge kvaliteten er beste praksis

Lisensforsikringen har tradisjonelt ikke bidratt til å få folk tilbake i aktivitet

Dessverre har for mange måttet gi seg med idretten sin pga skader, blant annet fordi idrettsskader ikke alltid kan priotireres høyt i det offentlige helsevesenet.

 • Norges idrettsforbund har etablert en barneidrettsforsikring for alle barn under 13år, utøvere over 13 år er forsikret hvis særforbundet de representerer har etablert en forsikring
 • Lisensforsikringene var tidligere en dekning som i hovedsak dekket «død og invaliditet»
 • Forsikringsordningene var uten innsyn og kontroll
 • Premien var ofte høy og dekningen dårlig, noe som førte til at mindre penger gikk til aktiv idrett

Innholdet i dagens lisensforsikring skal bidra til at utøvere kommer raskest mulig tilbake

Uavhengig av forsikringsdekning tilbyr Skadetelefonen følgende:

 • Råd om skadeforebygging og skadebehandling
 • Tilgang til spesialister på idrettsmedisin

I forsikringsdekningen:

 • I dag bestemmer særforbundene valg av forsikringsselskap, og om Skadetelefonen skal inngå i dekningen
 • Særforbund og forsikringsselskap kan kjøpe Skadetelefonen som en tjeneste av IHS
 • Skadetelefonen bestiller da utredning og behandling
 • Forsikringsselskapet foretar alle utbetalinger til leger og behandlere
 • Dekningen er nå tilpasset idretten og dekker også belastningsskader, spiseforstyrrelser og sammensatte syndromer
 • Endret fokus fra «død og invaliditet» til «raskest mulig tilbake»
 • Rask utredning (MR, Røntgen, etc.)
 • Idrettsmedisinsk utredning (Idrettsutredning) skal sikre at idrettsutøvere tilbys behandling som representerer «beste praksis» på idrettsmedisin

Valg av sted for utredning og behandling er i hovedsak basert på en vurdering av kvalitet, tilgjengelighet og pris

Utredning og behandling blir utført i behandlernettverket.

 • De fleste tjenestene bestilles lokalt, men noen må reise litt lengre
 • Det er en helhetsvurdering som ligger bak valg av behandlingssted, basert på kvalitet, tilgjengelighet, pris og IHS sin kapasitet blant annet på Idrettens sykehus
 • I Skadetelefonens vurderinger ligger det at valgte løsning totalt sett skal være konkurransedyktig mht den aktuelle behandlingen
 • Forsikringen dekker utredning og behandling i Norge. Det kan gjøres unntak etter vurdering, beroende på forsikringsvilkåret
 • Utøveren vil bli veiledet til videre behandling i det offentlige helsevesenet hvis slik behandling representerer beste praksis på idrettsmedisin, og forutsatt at behandlingsfrister kan overholdes, jf. nedenfor
 • Utbetalingsoversikten fra Gjensidige, som i dag er forsikringsselskap for størsteparten av særforbundene som har avtale med IHS, viser at IHS sin omsetningsandel av utførte helsetjenester på lisensforsikringene i avtaleperioden med IHS (2013-2015) er 20% av totalt ca. 30mill. kr.
 • Utbetalingsoversikten fra Gjensidige, som i dag er forsikringsselskap for størsteparten av særforbundene som har avtale med IHS, viser at IHS sin andel av utførte helsetjenester på lisensforsikringene i avtaleperioden med IHS (2013- 2015) er 20% av totalt ca. 30 mill.kr.
 • Gjensidig har foretatt utbetalinger til 316 leger og behandlere i avtaleperioden med IHS (2013-2015) I tillegg kommer utbetalinger til privatpersoner. Tallet inkluderer ikke utredning og behandling som det blir gitt råd om at bør utføres i det offentlige helsevesenet.
 • IHS bestilte 333 operasjoner hos private sykehus i 2014 og 273 operasjoner i 2015. Av disse utførte IHS 204 operasjoner (61%) i 2014 og 179 operasjoner (65%) i 2015. Resten ble bestilt hos andre private sykehus. I tillegg kommer alle operasjonene som utføres i det offentlige helsevesenet

Resultater så langt 

Etter at skadetelefonen ble etablert, har antall som får hjelp gått markant opp.

 • Det er innført målrettede forebyggende tiltak
 • Alle får tilgang til idrettsmedisinsk kompetanse og rådgivning, uansett om de er dekket av forsikringen eller ikke
 • Med ny og bedre og ny forsikringsdekning har alle fått en behandlingsgaranti (frist)
 • Tiden fra skadetidspunkt til skaden blir meldt til forsikringsselskapet har gått fra 120 dager til 10 dager
 • Responstid fra skade blir meldt til utøver blir kontaktet har gått fra dager til timer
 • Ved behov er utøveren sikret tilgang til radiologi innen 24 timer
 • Ordningen med idrettsmedisinsk utredning fører til at mange pasienter som tidligere ble operert nå får en behandling som er bedre tilpasset den enkelte skade. Antall operasjoner og MR-undersøkelser går ned.
 • Økt fokus på rehabilitering er i tråd med beste praksis på området, noe disse artiklene underbygger:
  • Nyhet 1 - Skulderoperasjoner- det opereres unødvendig
  • Nyhet 2 - Kneskandale ved norske sykehus
  • Nyhet 3 - Slitte menisker skal ikke opereres
  • Nyhet 4 - Placebokirurgi
  • Nyhet 5 - Vonde knær- raske penger
 • Etableringen av IHS har gitt idretten bedre innsyn og kontroll med forsikringsselskapene
 • Ordningen har gitt bedre behandlingstilbud for utøvere, besparelser for det offentlige og mer ressurser til idretten til å utvikle aktivitetstilbud

Samarbeid IHS og Best Helse AS

IHS er lokalisert i Kongsveien 104 og Ekebergveien 101 (Ekeberghallen).

 • I Kongsveien 104 leier IHS lokaler og utstyr av Best Helse AS
 • Det er i tillegg inngått en samarbeidsavtale mellom IHS og Best Helse
 • Espen Rooth er administrerende direktør og daglig leder i både IHS og Best Helse, samt største aksjonær i Best Helse. Dette er det full åpenhet om, og styret i IHS har gått grundig gjennom alle sider ved saken for å forsikre seg om at de ulike rollene ikke utløser interessekonflikter
 • Utbetalingsoversikten til Gjensidige viser at det er utbetalt ca. kr 35,5 mill, til ca. 450 behandlingssteder pluss privatpersoner siden 2010, i tilknytning til lisensforsikringene de dekker. Gjensidige har utbetalt ca. 5,9 mill. kr. til IHS siden 1/4-2013
 • Skadetelefonen registrerte 9.868 skader i 2014. Utbetalingsoversikten til Gjensidige viser at 239 av disse (2,4 %) ble behandlet på IHS
 • Gjensidige har ikke foretatt utbetalinger til Best Helse gjennom lisensforsikringer